Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia w Chrzanowie,
  ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” administracja@basen.chrzanow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Krytej Pływalni w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Krytą Pływalnię w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane
  w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
 • banki w zakresie realizacji płatności.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

2018-11-13

 Oferta pracy w Krytej Pływalni w Chrzanowie

KRYTA PŁYWALNIA W CHRZANOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU

KONSERWATOR URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH.

 

Zakres obowiązków:

- konserwacja, naprawa i obsługa urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i elektronicznych

 

Wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe w zakresie elektryki, elektroenergetyki lub elektroniki

- praktyczna znajomość różnych systemów informatycznych, instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych

- umiejętność szybkiej i dobrej diagnozy oraz rozwiązywania problemów

- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

 

Mile widziane:

- świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- znajomość zagadnień związanych z komputerami, siecią, podstawowym oprogramowaniem

- odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- dobre warunki wynagrodzenia oraz świadczenia socjalne

-możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

 

Aplikacje zawierające CV prosimy składać w sekretariacie Krytej Pływalni w Chrzanowie,

ul. Mydlana 20. w godzinach 8-14 lub e-mail : basenchrzanow@gmail.com.

 


Klauzula Informacyjna do celów rekrutacyjnych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Kryta Pływalnia z siedzibą przy ul. Mydlana 20 w Chrzanowie, tel. 32 6230440.
 2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z Kodeksem Pracy.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na wykonanie czynności wymienionych w punkcie 2.