Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia w Chrzanowie,
  ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” administracja@basen.chrzanow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Krytej Pływalni w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Krytą Pływalnię w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane
  w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
 • banki w zakresie realizacji płatności.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Aktualizacja zasad...

2020-10-19

... obowiązujących klientów korzystających z Krytej Pływalni w Chrzanowie w trakcie epidemii z COVID-19.

Działalność Krytej Pływalni w Chrzanowie zostaje wznowiona tylko i wyłącznie w  zakresie zajęć sportowych, tj.:

 • zorganizowanej nauki pływania (stowarzyszenia, szkółki pływackie),
 • zorganizowanych zajęć szkolnych.

Zajęcie zorganizowane odbywają się na pływalni zgodnie z ustalonym harmonogramem rezerwacji torów i zawartymi umowami.

Działalność Krytej Pływalni w Chrzanowie zostaje zawieszona w zakresie pływania rekreacyjnego (indywidualnego).

Termin ważności karnetów obowiązujących na Krytej Pływalni w Chrzanowie zostanie przedłużony o czas zamknięcia obiektu dla tych klientów, którzy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami nie mogą korzystać z pływalni.

Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m.

Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

Na terenie holu głównego i szatni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców).

Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni.

Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.

Bezpośrednio przed kasą może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach co 1,5 m).

Przed kasą na podłodze wyraźnie oznaczone są strefy czekania zapewniające zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy klientami.

Zaleca się dokonywanie płatności kartą płatniczą.

Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.

Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia” na osoby pływające).

Ogranicza się ilość osób (klientów) korzystających w tym samym czasie z pływalni do 90 osób (limit ten nie dotyczy obsługi pływalni, ratowników WOPR, instruktorów prowadzących naukę pływania z plaży basenowej, pracowników i klientów: kawiarenki na basenie, salonu tatuażu oraz biura MWOPR).

Przy zachowaniu zasady dystansu społecznego 2 metrów, w poszczególnych nieckach jednocześnie może przebywać:

 • niecka sportowa – maksymalnie 10 osób na torze,
 • niecka rekreacyjna – maksymalnie 20 osób,
 • brodzik – maksymalnie 8 osób,
 • zjeżdżalnia i basen hamowny – maksymalnie 10 osób.

   

  Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.

  Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłe zasady higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.

  Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.

  Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).

  W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Krytej Pływalni w Chrzanowie.

Zasady opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758 z późniejszymi zmianami), zmienionego m. in. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1829) oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01.06.2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.