Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia w Chrzanowie,
  ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” administracja@basen.chrzanow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Krytej Pływalni w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Krytą Pływalnię w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane
  w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
 • banki w zakresie realizacji płatności.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

WODNY TOR PRZESZKÓD

2021-07-29

REGULAMIN

 KORZYSTANIA Z ZESTAWU WIBIT AQUA TRACK

 1. Korzystający z zestawu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz do kulturalnego zachowywania się.

2. Użytkowników Wodnego Toru Przeszkód obowiązują także przepisy regulaminu Krytej Pływalni w Chrzanowie i jego przestrzeganie.

2. Korzystanie z zestawu jest dozwolone TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ.

3. Zestaw nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 6-go roku życia.

4. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z zestawu tylko pod opieką opiekuna prawnego.

5. Z zestawu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

6. Z zestawu może jednocześnie korzystać maksymalnie 15 osób.

7. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z zestawu, ustala się maksymalny czas pobytu jednej osoby na 10 min.

8. W przypadku gdy użytkownik zejdzie lub spadnie z toru wodnego, musi rozpocząć pokonywanie atrakcji od początku czyli miejsca oznaczonego jako START.

9. Zestaw jest udostępniony do publicznego użytku codziennie w godzinach 9.00 – 20.00. Poza tymi godzinami obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z zestawu.

10. Podczas korzystania z zestawu, obowiązuje bezwzględny zakaz:

- wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie,

- skakania, w szczególności na głowę,

- skakania ze słupków startowych w miejscu zakotwiczenia toru

- pływania, stania lub wspinania się znajdując się pod innym użytkownikiem,

- obciążania zestawu w jednym miejscu ciężarem większym niż 120 kg (np. wspinanie się na zestaw z drugą osobą na plecach),

- wykonywania salt,

- nurkowania oraz wpływania pod zestaw,

- używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz samego zestawu, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, bransoletek, zegarków, itp.

- używania wszelkiego rodzaju makaronów, desek do pływania, rękawków i innych sprzętów nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych podczas korzystania z zestawu.

- pływania wzdłuż zestawu w czasie gdy korzystają z niego inne osoby.

11. Korzystający z zestawu ma obowiązek stosowania się do poleceń dyżurującego ratownika oraz pracowników Krytej Pływalni, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom zestawu oraz zapewnienie dostępu do zestawu dozwolonej liczbie chętnych.

12. Należy upewnić się że miejsce w którym zamierzamy zejść z produktu wolne jest od innych użytkowników.

13. Nie należy kontynuować korzystania z zestawu, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.

14. Należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku.

15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu toru wodnego wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

16. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania z atrakcji wodnej.

17. Wszelkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z toru wodnego, a także z terenu pływalni.

https://drive.google.com/file/d/1kK35FhICNWDQJcIjnw8qxrJobGTR2a7W/view?usp=sharing