Kryta Pływalnia nieczynna

2019-07-16

  K O M U N I K A T

Dyrektora Krytej Pływalni w Chrzanowie

 

Informuję, iż od dnia 16 lipca 2019r. (wtorek) Kryta Pływalnia w Chrzanowie będzie nieczynna do odwołania.

Powodem zamknięcia pływalni jest nieprawidłowy wynik badania ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii Legionella sp. (wynik: 5500 j.t.k/100 ml).

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie z dnia 16 lipca 2019r. wyłączono z użycia prysznice.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów pływalni obecnie wdrażane są działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia jakości ciepłej wody użytkowej do wymaganych parametrów czystości mikrobiologicznej zgodnych z obowiązującymi normami.

Działania te będą polegały na czyszczeniu i dezynfekcji systemu, w związku z czym pływalnia pozostanie zamknięta.

Otwarcie obiektu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wyników badania wody w obiegu ciepłej wody użytkowej zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalniai w Chrzanowie reprezentowany przez Dyrektora ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalni w Chrzanowie reprezentowany przez Dyrektora, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: basen@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 623 04 40
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krytej Pływalni w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.