Informacja o podjętych działaniach naprawczych dotyczących obiegu ciepłej wody użytkowej

2019-07-19

Informujemy, że na Krytej Pływalni podjęto i wdrożono następujące działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia jakości ciepłej wody użytkowej do wymaganych parametrów czystości mikrobiologicznej:

 

 1. temperatura w całej instalacji ciepłej wody użytkowej została podniesiona do 60 °C;
 2. wprowadzono do systemu technologicznego obiektu

generator dwutlenku chloru

tj. urządzenie które ma za zadanie poprzez ciągłe dozowanie dwutlenku chloru usunąć bakterię Legionella sp. a także usunąć osad organiczny z wewnątrz rurociągów.

Po rozeznaniu dostępnych rodzajów działań naprawczych podjęto decyzję o wprowadzeniu i uruchomieniu generatora dwutlenku chloru, który będzie działał w obiekcie nieprzerwanie. Generator dwutlenku chloru produkuje dwutlenek chloru o stężeniu 2,0g/l z roztworu chlorynu sodu (NaClO2 ) i kwasu solnego (HCl), który następnie przy pomocy pompy dozującej dodawany jest do instalacji wody pitnej i użytkowej.

Dwutlenek chloru jest obecnie najbardziej skutecznym dezynfekantem w procesie oczyszczania wody oraz walce ze wszystkimi rodzajami drobnoustrojów chorobotwórczych. Jest skuteczniejszy i trwalszy od innych dezynfekantów wzwalczaniu biofilmu i innych wolnych czynników chorobotwórczych. Niszczy warstwę biologiczną, usuwając miejsca rozwoju i rozmnażania bakterii oraz zapobiega ich ponownej odbudowie.

25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalniai w Chrzanowie reprezentowany przez Dyrektora ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalni w Chrzanowie reprezentowany przez Dyrektora, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: basen@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 623 04 40
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krytej Pływalni w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.