2018-11-13

 Oferta pracy w Krytej Pływalni w Chrzanowie

KRYTA PŁYWALNIA W CHRZANOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU

KONSERWATOR URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH.

 

Zakres obowiązków:

- konserwacja, naprawa i obsługa urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i elektronicznych

 

Wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe w zakresie elektryki, elektroenergetyki lub elektroniki

- praktyczna znajomość różnych systemów informatycznych, instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych

- umiejętność szybkiej i dobrej diagnozy oraz rozwiązywania problemów

- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

 

Mile widziane:

- świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- znajomość zagadnień związanych z komputerami, siecią, podstawowym oprogramowaniem

- odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- dobre warunki wynagrodzenia oraz świadczenia socjalne

-możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

 

Aplikacje zawierające CV prosimy składać w sekretariacie Krytej Pływalni w Chrzanowie,

ul. Mydlana 20. w godzinach 8-14 lub e-mail : basenchrzanow@gmail.com.

 


Klauzula Informacyjna do celów rekrutacyjnych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Kryta Pływalnia z siedzibą przy ul. Mydlana 20 w Chrzanowie, tel. 32 6230440.
 2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z Kodeksem Pracy.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na wykonanie czynności wymienionych w punkcie 2.

 

25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalniai w Chrzanowie reprezentowany przez Dyrektora ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalni w Chrzanowie reprezentowany przez Dyrektora, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: basen@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 623 04 40
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krytej Pływalni w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.