Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia w Chrzanowie,
  ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” administracja@basen.chrzanow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Krytej Pływalni w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Krytą Pływalnię w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane
  w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
 • banki w zakresie realizacji płatności.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Skatepark

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

 Wszyscy przebywający na terenie Skateparku przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek

zaznajomienia się z instrukcją jego użytkowania.

 

1. Wejście na teren Skateparku jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszej instrukcji.

2. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX i MTB (bezwzględny zakaz używania kół z pegami o ostrych krawędziach). Zabrania się jazdy pojazdami o napędzie silnikowym oraz grania w piłkę.

3. Osoby do lat 18 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku powinna używać przez cały czas jazdy kask ochronny, a przypadku jazdy na rolkach dodatkowo komplet ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów).

5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

6. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.

7. Zabrania się malowania graffiti, bójek, spożywania posiłków, palenia papierosów, używania alkoholu, narkotyków, wnoszenia szklanych butelek czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

8. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.

9. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku - jako związanymi z ryzykiem sportowym.

10. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby, z winy których wypadek powstał.

11. Ustala się następujące zasady korzystania ze Skateparku:

a)            na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby,

b)            na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać,

c)            przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione,

d)            podczas opadów atmosferycznych oraz gdy nawierzchnia jest wilgotna korzystanie ze Skateparku    jest zabronione.

WAŻNE

Pamiętaj o innych użytkownikach Skateparku! Nie jeździsz sam. Bądź przewidujący i uważny. Nic nie chroni

przed upadkiem z przeszkód. Nie przeceniaj swoich możliwości. Nie wykonuj akrobacji bez

odpowiedniego sportowego przygotowania! W razie konieczności wezwij pomoc - tel. 112

 

Administrator obiektu                                                                                                     Instrukcję sporządził

       Kryta Pływalnia w Chrzanowie                                                                Wykonawca Skateparku - ALTRAMPS

       ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów                                                                ul. 1 Maja 59A, 32-540 Trzebinia

       tel. (32) 6230 440