Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie,
  ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” administracja@basen.chrzanow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiego Centum Sportu w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
 • banki w zakresie realizacji płatności.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

SUPERPŁYWAK EDYCJA III

 

 REGULAMIN AKCJI

SUPERPŁYWAK– EDYCJA III

W KRYTEJ PŁYWALNI W CHRZANOWIE

1. CEL AKCJI:

1) współzawodnictwo sportowe mieszkańców,

2) popularyzowanie pływania,

3) propagowanie zdrowego trybu życia,

4) promocja miasta Chrzanowa oraz Krytej Pływalni w Chrzanowie jako miejsca rekreacji i wypoczynku,

5) uświadomienie roli wody w życiu człowieka również jako środowiska do uprawiania ćwiczeń fizycznych.

2. ORGANIZATOR:

Kryta Pływalnia w Chrzanowie.

3. CZAS TRWANIA AKCJI:

2.01.2023 r. – 30.12.2023 r.

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) w akcji może wziąć udział każdy klient, korzystający z Krytej Pływalni w Chrzanowie, jednakże wyłącznie podczas godzin ogólnodostępnych (w przypadku zawieszenia działalności obiektu z uwagi na ograniczenia przepisami prawa lub obostrzeniami i zaleceniami GIS, w dni i godziny wyznaczone przez Dyrektora Krytej Pływalni w Chrzanowie),

b) zapisy możliwe w każdym momencie trwania akcji telefonicznie 32 623 04 40 lub osobiście w kasie Krytej Pływalni w godz. 6.30 - 21.30,

c) dystans można pokonywać dowolnym stylem bez sprzętu pływackiego lub pomocniczego np.: płetwy, „łapki”,

d) po przepłynięciu każdej długości należy dotknąć ściany niecki basenu,

e) uczestnik każdorazowo sam liczy przepłynięty dystans i wraz z danymi tj. imię, nazwisko, data obecności na pływalni, wpisuje go w przeznaczonym do tego celu zeszycie SUPERPŁYWAK – EDYCJA III, wyłożonym obok stanowiska ratowniczego przy basenie sportowym,

f) minimalny jednorazowo przepłynięty dystans wynosi 25 metrów, natomiast końcowy (zsumowany) dystans z danego dnia można uzyskać w dowolnej ilości wejść,

g) Ratownicy WOPR nadzorują prawidłowy przebieg akcji.

POWODZENIE AKCJI UZALEŻNIONE JEST OD UCZCIWOŚCI UCZESTNIKA

5. KLASYFIKACJA I WYNIKI:

a) Podczas Akcji SUPERPŁYWAK – EDYCJA III prowadzone będą dwie klasyfikacje:

× Seniorzy

× Juniorzy - dzieci i młodzież mająca lat 13 lub mniej w momencie zakończenia akcji.

b) Dane osoby oraz pokonany przez nią dystans będą zamieszczane na specjalnej liście uczestników, która będzie aktualizowana co najmniej dwa razy w miesiącu. Lista będzie dostępna na stronie internetowej pływalni oraz na tablicy ogłoszeniowej w holu głównym basenu. Przez cały czas trwania akcji sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika.

c) Uczestnicy w klasyfikacji Seniorzy, którzy w trakcie trwania akcji SUPERPŁYWAK – EDYCJA III osiągną odpowiednie dystanse, uzyskują jeden z czterech tytułów. I tak zawodnicy, którzy przepłyną:

 • dystans od 80 km do 149 km 975 m uzyskują tytuł SUPERPŁYWAKA(brązowego),
 • dystans od 150 km do 219 km 975 m uzyskują tytuł SUPERPŁYWAKA (srebrnego),
 • dystans od 220 km do 300 km 975 m uzyskują tytuł SUPERPŁYWAKA (złotego),
 • dystans powyżej 301 km uzyskują tytuł MEGAPŁYWAKA.

d) Uczestnicy w klasyfikacji Juniorzy, którzy w trakcie trwania akcji SUPERPŁYWAK – EDYCJA III osiągną odpowiednie dystanse, uzyskują jeden z czterech tytułów. I tak zawodnicy, którzy przepłyną:

 • dystans od 40 m do 79 km 975 m uzyskują tytuł SUPERPŁYWAKA (brązowego),
 • dystans od 80 km do 119 km 975 m uzyskują tytuł SUPERPŁYWAKA (srebrnego),
 • dystans od 120 km do 160 km 975 m uzyskują tytuł SUPERPŁYWAKA (złotego),
 • dystans powyżej 161 km uzyskują tytuł MEGAPŁYWAKA.

6. MIEJSCE:

Kryta Pływalnia w Chrzanowie, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.

Kontakt: Kryta Pływalnia w Chrzanowie tel. 32 623 04 40 e-mail: administracja@basen.chrzanow.pl

Koordynator: Izabela Likus

7. ZAKOŃCZENIE AKCJI:

Uczestnicy, którzy w czasie trwania akcji pokonają dystans co najmniej 80 km zostaną zaproszeni na specjalne - uroczyste zakończenie akcji. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Każdy uczestnik akcji przed wejściem na Krytą Pływalnię w Chrzanowie ma obowiązek zapoznana się z regulaminem korzystania z obiektu oraz przestrzegania jego postanowień.

b) Każdy uczestnik akcji zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi podpisaną kartę zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejscowością oraz własnoręcznym podpisem (załącznik do regulaminu).

c) W przypadku udziału osób niepełnoletnich uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w akcji (załącznik do regulaminu).

d) W akcji uczestniczyć mogą tylko te osoby, których stan zdrowia na to pozwala.

e) Wpis do zeszytu SUPERPŁYWAK – EDYCJA III, dokonany przez zawodnika, jest równoznaczny z jego potwierdzeniem, że na własną odpowiedzialność bierze udział w akcji SUPERPŁYWAKA – EDYCJA III, jak również jest jednoznaczny z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych oraz na poniżej zamieszczone oświadczenia, stanowiące integralną część regulaminu.

f) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników akcji.

g) Organizator zapewnia opiekę ratowników podczas pływania.

h) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

9. Oświadczenia:

a) Uczestnik akcji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi przepłyniętego dystansu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka, jakie wiąże się z uczestnictwem w akcji, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym także śmierci), dobrowolnie i świadomie zdecydował się podjąć to ryzyko.

b) Uczestnik/ rodzic (opiekun prawny) w przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadcza, że zapoznał się z regulaminem akcji i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

c) Poprzez zgłoszenie się do udziału w akcji SUPERPŁYWAK – EDYCJA III, uczestnik/rodzic (opiekun prawny) w przypadku uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie przez Organizatora na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w akcji.

d) Kryta Pływalnia w Chrzanowie nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki niezależne od organizatora.